Δημοσκόπηση
Πως σας φάνηκε το καινουργιο site του Δήμου Κοζάνης;

% Ψήφοι
74% 4.010 Πολύ καλό
6% 344 Καλό
4% 199 Μέτριο
16% 879 Καθόλου καλό

Συνολικοί Ψήφοι: 5.432

Voting is disabled because this poll expired on 12/8/2010 12:12 μμ..
Newsletter
*
Μεταβίβαση αδείας KYE
ΑΙΤΗΣΗ

1. Αίτηση- Υ.Δήλωση   με  πλήρη  στοιχεία.
2. Φ/Ο   ταυτότητας  ή  άδειας  διαμονής ή διαβατήριο.   
3. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου στην οποία αναγράφεται για ποια/ποιες από τις περιπτώσεις αιτείται την αντικατάσταση της άδειας. Στην περίπτωση λειτουργίας του καταστήματος από νέο πρόσωπο, υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και από το πρόσωπο που κατέχει την υπό αντικατάσταση άδεια.      
4. Διπλότυπο  Δήμου  Κοζάνης   αξίας    185   ή   75  €.
5. Δήλωση  του  Ν. 1599/86  με  το  περιεχόμενο:
Ως νέος κύριος του καταστήματος ……………………….. που βρίσκεται στην οδό ………………………….. δηλώνω ότι δεν έχει επέλθει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια στον/στην …………………….. …….
6. Δήλωση  του  Ν. 1599/86 με το περιεχόμενο:
 Δεν έχω καταδικασθεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ. 180/79, όπως αυτό ισχύει. Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται μόνο όταν πρόκειται για καταστήματα πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης.
7. Δήλωση  του  Ν. 1599/86 με το περιεχόμενο:
  Η επιγραφή στο κατάστημα μου θα είναι στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Ν. 2946/2001 και θα είναι η εξής: ……………………………... Σε περίπτωση αντικατάστασης της για οποιοδήποτε λόγο και πάλι θα είναι στην ελληνική γλώσσα..
8. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας καθώς και της Δημοτικής Αστυνομίας περί μη οφειλής στο Δήμο Κοζάνης και από τους δύο συμβαλλόμενους
9. Πιστοποιητικό κατάρτισης πάνω στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων  ΕΦΕΤ ή υπεύθυνη Δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος θα εκπαιδευτεί  & βεβαίωση του φορέα εκπαίδευσης.
10. Έναρξη επιτηδεύματος.
11. Την ήδη υπάρχουσα άδεια του καταστήματος (επίσημη).


Επιπλέον δικαιολογητικά όταν πρόκειται για εταιρεία:
1. Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρημένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή.
2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δυναστικής αρχής περί μη τροποποίησης καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας.
3. Υπεύθυνη δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπεύθυνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας & Υ.Δ αποδοχής από τον ορισθέντα.  

5o Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών Κοζάνης -TV spot

http://kozanifest.com

 

Δείτε όλα τα βίντεο
κάντε κλικ εδώ

Τα παραπονά σας στο Δήμαρχο