Δημοσκόπηση
Πως σας φάνηκε το καινουργιο site του Δήμου Κοζάνης;

% Ψήφοι
74% 4.010 Πολύ καλό
6% 344 Καλό
4% 199 Μέτριο
16% 879 Καθόλου καλό

Συνολικοί Ψήφοι: 5.432

Voting is disabled because this poll expired on 12/8/2010 12:12 μμ..
Newsletter
*
Άδεια εγκατάστασης & λειτουργίας αυτόματου πωλητή τροφίμων ή ποτών

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και εφόσον πρόκειται για εταιρεία η επωνυμία και η έδρα αυτής καθώς και ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθεί το μηχάνημα.
2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ.4 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 (ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) και εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός:
α) φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
β) Ειδική Ταυτότητα Ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό για τους ομογενείς
γ) άδεια διαμονής για τους υπηκόους των χωρών μελών της Ε.Ε.
Εφόσον πρόκειται για εταιρεία, το Κωδικοποιημένο καταστατικό της σε ΦΕΚ για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (για τα ανωτέρω υφίσταται δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από το Δήμο).
3. Επικαιροποιημένο τοπογραφικό σχέδιο όπου σημειώνονται οι θέσεις των εν λειτουργία μηχανημάτων αυτόματης πώλησης.
4. α. Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Κ. (CE) από πιστοποιημένη εταιρεία.
β. Βεβαίωση πιστοποίησης του αρμόδιου φορέα της χώρας προέλευσης για το συγκεκριμένο μηχάνημα ή της εταιρείας κατασκευής του εν λόγω μηχανήματος.
γ. Βεβαίωση των κατασκευαστών για την πιστότητα των μηχανών ως προς τις βασικές απαιτήσεις για την προσφορά τροφίμων. (άρθρο 12 παρ.γ Απόφαση Υπ.Υγείας Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β')
Από τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να προκύπτει ότι το μηχάνημα ανταποκρίνεται σε όλες τις βασικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 1 παρ.26 της Υ.Α. αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.94643/20-7-2007- ΦΕΚ Β' 1384).
6. Έναρξη ή μεταβολή επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (ΥΠΕΣ 69376/27.04.2009)
7. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο (άρθρο 285 Ν.3463/06)

Σημειώνεται ότι για την έκδοση της αναφερόμενης άδειας δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου, αφού δεν πρόκειται για ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων για τα οποία προβλέπεται ρητά η καταβολή παραβόλου (άρθρο 80 παρ.ΙΙ του Κ.Δ.Κ.) (ΥΠΕΣ 69376/27.04.2009)

5o Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών Κοζάνης -TV spot

http://kozanifest.com

 

Δείτε όλα τα βίντεο
κάντε κλικ εδώ

Τα παραπονά σας στο Δήμαρχο