Δημοσκόπηση
Πως σας φάνηκε το καινουργιο site του Δήμου Κοζάνης;

% Ψήφοι
74% 4.010 Πολύ καλό
6% 344 Καλό
4% 199 Μέτριο
16% 879 Καθόλου καλό

Συνολικοί Ψήφοι: 5.432

Voting is disabled because this poll expired on 12/8/2010 12:12 μμ..
Newsletter
*
Άδεια εγκατάστασης & χρήσης οικήματος του Ν.2734/99

ΑΙΤΗΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν.2734/99

 
1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, καθώς και πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (χορηγείται από την υπηρεσία).
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο).
3. Πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος (άρθρο 1 του Ν. 2734/99). Επικυρωμένο φωτ/φο.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του οικήματος, ότι συμφωνεί με την άσκηση εντός αυτού της συγκεκριμένης δραστηριότητας (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).
5. Εάν πρόκειται για διαμέρισμα πολυκατοικίας, Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών), όλων των συνιδιοκτητών και ενοίκων (εκτός εάν ο κανονισμός της πολυκατοικίας απαγορεύει την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας).
6. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, ότι το οίκημα εντός του οποίου θα ασκεί τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, δεν θα χρησιμοποιείται από αυτό ως κατοικία.
7. Μισθωτήριο. Ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου. Προκειμένου περί μισθωτηρίου, πρέπει να προκύπτει η χρήση του μισθίου και η ισχύς του. Να είναι θεωρημένο από την Αρμόδια ΔΟΥ.
8. Βεβαίωση της Πολεοδομίας, ότι το οίκημα είναι μόνιμη κατασκευή, είναι χώρος κυρίας χρήσεως, ότι πληροί τους όρους του Γ.Ο.Κ. και ότι διαθέτει ξεχωριστή είσοδο προς το χώρο, όπου θα ασκείται η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Πέντε (5) κατόψεις των χώρων κλίμακας 1:50 (θεωρημένες από την Πολεοδομία).
9. Βεβαίωση της Δ/νσης Υγιεινής της οικείας Νομαρχικής Αυτ/σης, ότι το οίκημα πληροί τους όρους υγιεινής (Για την χορήγηση της βεβαίωσης) .
10. Βεβαίωση από την 7η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, ότι το οίκημα δεν έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο. (Αφορά όλα τα κτίσματα μεταγενέστερα του 1830). (Λεωφ. Δικαιοσύνης αρ. 57)
11. Βεβαίωση της Δ/νσης Πολεοδομικών Λειτουργιών του Δήμου Κοζάνης, ότι το οίκημα δεν έχει χαρακτηρισθεί παραδοσιακό.
12. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου - Βεβαίωση της Δημοτικής Αστυνομίας ότι το οίκημα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2734/99 «περί αποστάσεων από ναούς, σχολεία κ.λ.π.».
13. Τρείς πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (ενδιαφερομένου)
14. Βεβαίωση της Δ/νσης Υγείας, ότι έχει χορηγηθεί στην ενδιαφερομένη βιβλιάριο υγείας κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2734.
15. Παράβολο Δήμου και Δημοτική Ενημερότητα.
16. Όταν πρόκειται για άτομα αλλοδαπής υπηκοότητας, θεωρημένο φωτ/φο του διαβατηρίου και της κάρτας παραμονής.

5o Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών Κοζάνης -TV spot

http://kozanifest.com

 

Δείτε όλα τα βίντεο
κάντε κλικ εδώ

Τα παραπονά σας στο Δήμαρχο