Newsletter
*
Έκδοση Άδειας ίδρυσης & Λειτουργίας
ΑΙΤΗΣΗ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ - ΑΔΕΙΑ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κατ/των υγειονομικού εδιαφέροντος:

Για την ίδρυση του καταστήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει Αίτηση-Παράρτημα Α της Κ.Υ.Α οικ. 16228/2017, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Την αίτηση υποβάλλει είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο. Στην αίτηση του ενδιαφερομένου αναγράφονται το ονοματεπώνυμό του και η διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον, δε, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Στην ανωτέρω αίτηση δηλώνεται επίσης το είδος του καταστήματος, ήτοι η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, υποκατηγορία, αν υπάρχει, και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Επιπρόσθετα αναγράφεται και ο κωδικός ΚΑΔ (τετραψήφια ή οκταψήφια κατηγορία) σύμφωνα με το παράρτημα του ν. 4442/2016 και του παραρτήματος Β της παρούσας. Στην αίτηση περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, με την αίτηση συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Ελλείψει κανονισμού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα βεβαίωση και εφαρμόζεται το άρθρο 14.

(σε περίπτωση κατάθεσης δικαιολογητικών από τρίτους επικυρωμένη εξουσιοδότηση)
                                                                                                                  
H  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ 5 ΜΗΝΕΣ 
________________________________________________________________

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η γνωστοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας notifybusiness.gov.gr χρησιμοποιόντας τους κωδικούς TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

________________________________________________________________

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ


1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (όταν πρόκειται για υπό εταιρεία η υποβολή της αίτησης γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο των ιδρυτών)
2. Διάγραμμα της περιοχής υπογεγραμμένο από Μηχανικό στο οποίο θα σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος με ευθύνη του ενδιαφερομένου σε 2 αντίγραφα.
3. Κανονισμός πολυκατοικίας ή ελλείψει αυτού απόφαση της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών και σε κάθε άλλη περίπτωση Υπεύθυνες Δηλώσεις της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των κατοικιών από όπου να προκύπτει ότι είναι επιτρεπτή η συγκεκριμένη χρήση, οι οποίες θα είναι θεωρημένες ως προς το γνήσιο της υπογραφής.
4. Φ/Ο  οικοδομικής  άδειας. (σε Α4)
5. Φ/Ο  Εταιρικού  ( εφόσον πρόκειται για εταιρεία ).
6. Για καταστήματα του Π.Δ.180/1979 «Μπάρ-Σνακ-Μπαρ-Κέντρα διασκέδασης-Αναψυκτήρια-Πιτσαρίες-Αίθουσες Διενέργειας Τυχερών παιγνίων-Μικτά κατ/τα-Εστιατόρια-Ταβέρνες- Ψητοπωλεία- Οβελιστήρια- Καταστήματα με χρήση τραπεζοκαθισμάτων:
Δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  με  το εξής περιεχόμενο:
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.180/1979 το κατάστημά μου, που βρίσκεται         στην οδό………………………….βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μέτρων, κατευθείαν γραμμή μετρούμενη, από ναούς, σχολεία, κλινικές νοσοκομεία, φροντιστήρια, στρατώνες, εργοστάσια, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, ορφανοτροφεία, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικούς χώρους και διάφορες  άλλες σχολές».
7. Βεβαίωση ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για τη λειτουργία του καταστήματος όταν πρόκειται  για διατηρητέο κτίριο από:
   1. την 11η Εφορία  Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ)  Οδός Αντ.Καμάρα –Βέροια –Τ.Κ.50100
   2. το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης-Δ/νση Περιβάλλοντος και υποδομών-Τμήμα ΠΕΧΩΔΕ –Διοικητήριο Θεσ/νίκη- Τ.Κ.54123 –τηλ. 2310 399331
Ανάλογα με την περίπτωση που ανήκει το διατηρητέο.
8. Φ/Α  ταυτότητας (όλων των εταίρων εφόσον πρόκειται για εταιρεία)
9. Συμφωνητικό Μίσθωσης

(σε περίπτωση κατάθεσης δικαιολογητικών από τρίτους επικυρωμένη εξουσιοδότηση) 
                                                                                                                   
H  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ                                         
____________________________________________________

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που  απαιτούνται  για  την  έκδοση  Άδειας  ίδρυσης  &  Λειτουργίας : TΗΛ.24613 50334

1. Αίτηση   με  πλήρη  στοιχεία  ταυτότητας.
2. Παράβολο 185  ή  75  ευρώ (εντός Τ.Κ. Κοζάνης & εκτός αντίστοιχα).  
3. Σχεδιάγραμμα κάτοψης καταστήματος ( εις τριπλούν ), που θα απεικονίζονται  λεπτομερώς όλοι  οι  χώροι  της  επιχείρησης  και  θα αναφέρονται  με  ακρίβεια  οι  διαστάσεις  μήκος, πλάτος,  εμβαδόν ( μικτό & καθαρό )
4. Διάγραμμα ροής και τεχνική περιγραφή (εις τριπλούν)
5. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από μηχανικό.      

6. Άδεια  ασκήσεως  επιτηδεύματος   από  αρμόδια  Δ.Ο.Υ.   ( Έναρξη στην Εφορία)
7. Πιστοποιητικό  Πυρασφάλειας  (από Πυροσβεστική Υπηρεσία).
8. Κυκλοφοριακή  Σύνδεση  ( όταν το κατάστημα εφάπτεται σε Εθνικό ή Επαρχιακό Δίκτυο ).  Αρμόδια  υπηρεσία  είναι  η   ΔΕΣΕ    
9. Δήλωση  του  Ν. 1599/86  ηλεκτρολόγου  με  το  περιεχόμενο:
“ Στο  υπό  ίδρυση  κατάστημα  η  Ηλεκτρική  Εγκατάσταση  έγινε  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εξασφαλίζεται ακίνδυνα η ηλεκτροδότηση του και αυτή είναι ασφαλής για το κοινό.”
10.  Δήλωση  του  Ν. 1599/86 με το περιεχόμενο: “ Δεν έχω καταδικασθεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ. 180/79, όπως αυτό ισχύει. Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται μόνο όταν πρόκειται για καταστήματα πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης.”
11.  Δήλωση  του  Ν. 1599/86 με το περιεχόμενο: "Η επιγραφή στο κατάστημα μου θα είναι στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Ν. 2946/2001 και θα είναι η εξής: ……………………………... Σε περίπτωση αντικατάστασης της για οποιοδήποτε λόγο και πάλι θα είναι στην ελληνική γλώσσα..  "
12. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας (για να χορηγηθεί η άδεια απαραίτητη προϋπόθεση η μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο).
13. Πιστοποιητικό κατάρτισης πάνω στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων  ΕΦΕΤ ή υπεύθυνη Δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος θα εκπαιδευτεί  & βεβαίωση του φορέα εκπαίδευσης . 

Επιπλέον δικαιολογητικά όταν πρόκειται για εταιρεία:
1. Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρημένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή.
2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δυναστικής αρχής περί μη τροποποίησης καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας.
3. Υπεύθυνη δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπεύθυνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας & Υ.Δ αποδοχής από τον ορισθέντα.  


Αν πρόκειται για κέντρα διασκέδασης υποβάλλονται επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:
1. Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων χορηγούμενη από τον αντίστοιχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει τον απαιτούμενο, από τις διατάξεις του Π.Δ 257/2001, χώρο στάθμευσης.
3. Τεχνική έκθεση μηχανικού, με σχεδιαγράμματα εις τριπλούν, για την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση, αερισμό- εξαερισμό και τα μέτρα ηχομόνωσης που έχουν ληφθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη ηχοπροστασία με μέγιστη Α-ηχοστάθμη 100db. Στην τεχνική έκθεση θα αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της ηχομόνωσης και θα αποτυπώνεται η θέση των ηχείων στην κάτοψη των χώρων.
4. Για τα υπαίθρια κέντρα διασκέδασης η έκθεση θα αναφέρει και την απόσταση από σημεία ηχοπροστασίας καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας που έχουν ληφθεί με μέγιστη Α-ηχοστάθμη 100db και δεν δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας σύμφωνα με την ΥΑ 3010/85 (ΦΕΚ Β' 593/1985)

5o Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών Κοζάνης -TV spot

http://kozanifest.com

 

Δείτε όλα τα βίντεο
κάντε κλικ εδώ

Τα παραπονά σας στο Δήμαρχο