Μενού
Εγγραφή σε Ενημερωτικό Δελτίο
*
Δικαιολογητικά εκμίσθωσης περιπτέρου / μεταβίβαση άδειας

ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ εκμίσθωσης του περιπτέρου

1. Ιδιωτικό συμφωνητικό σε δύο (2) αντίγραφα με θεωρημένο το γνήσιο των υπογραφών εκμισθωτή και μισθωτή από Δημόσια Αρχή. (Έντυπο του συμφωνητικού θα προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Κοζάνης)
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας εκμισθωτή
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας μισθωτή
4. Θεωρημένη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον μισθωτή ότι δε μισθώνει άλλο περίπτερο σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον προηγούμενο μισθωτή ότι αποχώρησε οικειοθελώς, με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής του από Δημόσια Αρχή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ μεταβίβαση άδειας δικαιολογητικά:

- Αντίγραφο της υπάρχουσας άδειας
- Ληξιαρχική πράξη θανάτου
- Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών
- Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
- Υπεύθυνη Δήλωση
Φόρμα

Suggestions

Your input is valuable to us. Please send us your suggestions.