Εγγραφή σε Ενημερωτικό Δελτίο
*
Δικαιολογητικά έκδοσης άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου-εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης- στάθμευσης / ΑνανέωσηΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου-εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης- στάθμευσης
1. Αίτηση
2. Δημοτική ενημερότητα
3. 41.00 Ευρώ παράβολο για μέχρι 3 μέτρα εισόδου
4. Ένα φωτοαντίγραφο της προηγούμενης άδειας

1. Δικαιολογητικά έκδοσης άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου-εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης- στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης

Α. Όταν το Garage βρίσκεται σε οικοδομή ή σε ακάλυπτο χώρο οικοδομής
1. Αίτηση
2. Ένα φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας
3. Συμβολαιογραφική πράξη δέσμευσης της θέσης Garage
4. Δύο σχέδια στα οποία θα φαίνεται η θέση στάθμευσης (είτε κάτοψη υπογείου, είτε ισογείου ή διάγραμμα κάλυψης), ακριβή φωτοαντίγραφα των θεωρημένων σχεδίων από την Πολεοδομία.
5. 41.00 Ευρώ παράβολο για μέχρι 3 μέτρα εισόδου

Εάν η άδεια της οικοδομής έχει εκδοθεί προ του 1979
1. Αίτηση
2. Ένα φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας
3. Δύο διαγράμματα κάλυψης (ακριβή φωτοαντίγραφα του θεωρημένου σχεδίου από την Πολεοδομία)
4. 41.00 Ευρώ παράβολο για μέχρι 3 μέτρα εισόδου


Β. Όταν το Garage βρίσκεται σε οικόπεδο (περιφραγμένο)
1. Αίτηση
2. Δύο τοπογραφικά διαγράμματα του οικοπέδου
3. Συμβόλαιο του οικοπέδου
4. 41.00 Ευρώ παράβολο για μέχρι 3 μέτρα εισόδου

ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

Α. Φωτοτυπία καταστατικού.
Β. Προσωπικά στοιχεία νομίμου εκπροσώπου (Α.Φ.Μ. κ.λ,π.).
Γ. Βεβαίωση απόδοσης από τη Εφορία του Α. Φ.Μ.
Δ. Δημοτική ενημερότητα

ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Α. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας ή Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ
Β. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας
Γ. Δημοτική ενημερότητα


Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ-ΕΞΟΔΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ:

Γ1)ΑΠΟΘΗΚΕΣ

1.Βεβαίωση ή έναρξη ασκήσεως επιτηδεύματος περί ιδρύσεως αποθηκευτικού χώρου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στο οποίο να φαίνεται η δραστηριότητα, η χρήση (είδος εγκατάστασης), και η διεύθυνση (να προσκομισθεί και βεβαίωση σε περίπτωση που έγινε μεταφορά έδρας) που ασκείται το επιτήδευμα.

2. Βεβαίωση της δ/νσης Πολεοδομίας σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η στάση-στάθμευση οχήματος επί του επαγγελματικού χώρου της αποθήκης βάση των ισχυουσών Πολεοδομικών διατάξεων ή εγκεκριμένο σχέδιο.

3. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

4. Απλό σχέδιο ή σκαρίφημα του PARKING στο οποίο να φαίνεται το άνοιγμα της εισόδου, το πλάτος του πεζοδρομίου, η οδός και η είσοδος της οικοδομής.

5. Αίτηση έντυπη της υπηρεσίας.
6. 41.00 Ευρώ παράβολο για μέχρι 3 μέτρα εισόδου


Γ2) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ (ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ-ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ)

1. Βεβαίωση ή έναρξη ασκήσεως επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στο οποίο να φαίνεται η δραστηριότητα, η χρήση (είδος εγκατάστασης), και η διεύθυνση (να προσκομισθεί και βεβαίωση σε περίπτωση που έγινε μεταφορά έδρας) που ασκείται το επιτήδευμα.

2. Βεβαίωση της δ/νσης Πολεοδομίας σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η στάση-στάθμευση οχήματος επί του επαγγελματικού χώρου του καταστήματος-βιοτεχνίας βάση των ισχυουσών Πολεοδομικών διατάξεων ή εγκεκριμένο σχέδιο.

3. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

4. Απλό σχέδιο ή σκαρίφημα του PARKING στο οποίο να φαίνεται το άνοιγμα της εισόδου , το πλάτος του πεζοδρομίου, η οδός και η είσοδος της οικοδομής.

5. Αίτηση έντυπη της υπηρεσίας.

6. 41.00 Ευρώ παράβολο για μέχρι 3 μέτρα εισόδου


ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

Α. Φωτοτυπία καταστατικού.
Β. Προσωπικά στοιχεία νομίμου εκπροσώπου (Α.Φ.Μ. κ.λ,π.).
Γ. Βεβαίωση απόδοσης από τη Εφορία του Α. Φ.Μ.
Δ.  Δημοτική ενημερότητα


ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ
ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Α. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας ή Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ
Β. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας
Γ. Δημοτική ενημερότητα

Δ. Χορήγηση Θέσης Στάθμευσης ΑΜΕΑ

1.Πρόσφατη γνωμάτευση Νομαρχιακής Α΄ Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό κινητικής αναπηρίας άνω του 67%
2.Φωτοτυπία διπλώματος οδηγού αναπηρικού αυτοκινήτου (αυτοκίνητο που έχει εισαχθεί με ατέλεια). Καινούργιο αυτοκίνητο δηλ. με πιστοποιητικά τελωνείου και εφορείας από Νομαρχία Αθηνών – Κηφισίας 125-127 (αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας ότι το αυτοκίνητο είναι αναπηρικό)
3.Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας αναπηρικού αυτοκινήτου
4.Αίτηση ενδιαφερόμενου
5.Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται:
Η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του ανάπηρου
Αν το κινητικά ανάπηρο άτομο διαμένει με συγγενή (α΄ βαθμού συγγένεια)
Ότι δεν διαθέτει ο αιτών/αιτούσα θέση PARKING σε πρασιά ή πιλοτής

Σε περίπτωση που το κινητικά ανάπηρο άτομο δεν είναι σε θέση να συμπληρώσει τα δικαιολογητικά, συμπληρώνονται από συγγενικό άτομο.
Φόρμα

Suggestions

Your input is valuable to us. Please send us your suggestions.