Newsletter
*
Άδεια λειτουργίας κομμωτηρίου - περιποίησης άκρων - Δερματοστιξίας

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ  -   ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΜΕΡΟΣ Β

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ Κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος:


1. Διάγραμμα της περιοχής υπογεγραμμένο από Μηχανικό στο οποίο θα σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος με ευθύνη του ενδιαφερομένου σε 3 αντίγραφα.
2. Κανονισμός πολυκατοικίας ή ελλείψει αυτού απόφαση της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών και σε κάθε άλλη περίπτωση Υπεύθυνες Δηλώσεις της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των κατοικιών από όπου να προκύπτει ότι είναι επιτρεπτή η συγκεκριμένη χρήση, οι οποίες θα είναι θεωρημένες ως προς το γνήσιο της υπογραφής.
3. Φ/Ο  οικοδομικής  άδειας   θεωρημένο  από  την  Πολεοδομική  Αρχή.  
4. Φ/Ο  Εταιρικού  (καταστατικό εφόσον πρόκειται για εταιρία ).
5. Βεβαίωση ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για τη λειτουργία του καταστήματος όταν πρόκειται  για διατηρητέο κτίριο από:
   1. την 11η Εφορία  Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ)  Οδός Αντ.Καμάρα –Βέροια –Τ.Κ.50100
   2. το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης-Δ/νση Περιβάλλοντος και υποδομών-Τμήμα ΠΕΧΩΔΕ –Διοικητήριο Θεσ/νίκη- Τ.Κ.54123 –τηλ. 2310 399331
Ανάλογα με την περίπτωση που ανήκει το διατηρητέο.
6. Φ/Ο  ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου για αλλοδαπό. Αν πρόκειται για εταιρεία, για όλους τους εταίρους & τον εκπρόσωπό της.      
7. Φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής και άδειας άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος αν ο αιτών είναι αλλοδαπός, εκτός των χωρών της Ε.Ε.                                                                                         
8. Συμφωνητικό Μίσθωσης  
9. Αίτηση Υ.Δ. Προέγκρισης Κ.Υ.Ε.

H  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ                                         

________________________________________________________


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ-ΚΟΥΡΕΙΟ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ (TATΤOO)


1. Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου με την οποία αναγγέλλεται η ίδρυση και λειτουργία Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και δηλώνεται η συμμόρφωση του με τις γενικότερες προϋποθέσεις που ορίζονται στην Υγειονομική Διάταξη αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/12 (ΦΕΚ 2718 Β'/2012) και τις ειδικότερες ανά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις για τη λειτουργία τέτοιου είδους επιχειρήσεων, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα (Μέρος Β') της ΚΥΑ ΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/27.12.2013 (ΦΕΚ 3403/31.12.2013 τεύχος Β’). (παρ.1α άρθρο 3 ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/27.12.2013 (ΦΕΚ 3403/31.12.2013 τεύχος Β’)) Όλα τα στοιχεία αιτούντος & τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν πρόκειται για εταιρεία υποβάλλεται στο όνομα του νόμιμου εκπροσώπου της ή της Εταιρείας. Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση καθορίζεται το είδος του καταστήματος και περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού με την οποία δηλώνεται ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το Κατάστημα, ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύμφωνα με τον Οικοδομικό Κανονισμό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων και περιγράφονται αναλυτικά τα νομιμοποιητικά στοιχεία αυτού (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδεια δόμησης, προϋφιστάμενο κτίριο του 1955 κ.λπ.).

3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλει ο ενδιαφερόμενος και ο μηχανικός συνοδεύονται υποχρεωτικά από το έντυπο του Μέρους Β' του Παραρτήματος της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/27.12.2013 (ΦΕΚ 3403/31.12.2013 τεύχος Β’). (παρ.1β άρθρο 3 ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/27.12.2013 (ΦΕΚ 3403/31.12.2013 τεύχος Β’)

4. Στην περίπτωση που η ίδρυση και λειτουργία γνωστοποιείται από εταιρεία κατατίθενται με την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων: i) Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί μη λύσης και περί μη πτώχευσης της εταιρείας. ii) Βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί της νομίμου εκπροσώπησης της εταιρείας.

5. Παράβολο (ανάλογα με το μέρος) υπέρ Δήμου το οποίο πληρώνεται σημείωμα στην ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

6. Δημοτική Ενημερότητα από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης.

7. Βεβαίωση άσκησης επιτηδεύματος (έναρξη) από την αρμόδια ΔΟΥ

8. Φωτ/φο πτυχίου & αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος

5o Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών Κοζάνης -TV spot

http://kozanifest.com

 

Δείτε όλα τα βίντεο
κάντε κλικ εδώ

Τα παραπονά σας στο Δήμαρχο